TIGI Solar
TIGI Solar
news > Annual Shareholders General Meeting – June 7th, 2021

Annual Shareholders General Meeting – June 7th, 2021

May 1, 2021

אסיפה כללית של בעלי מניות, 7 יוני 2021

החברה מודיעה בזאת על כינוס אסיפה כללית מיוחדת של מחזיקי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום ב, 7 ביוני 2021, בשעה 16:00, במשרדי החברה ברח’ המכונאי 3 , הוד השרון.

על סדר יומה של האסיפה: (1) דיון בדוח השנתי של החברה לשנת 2020; (2) מינוי של רואה החשבון המבקר לשנים 2021-2022; (3) חידוש מינוי דירקטורים מכהנים; (4) מינוי דירקטורים חיצוניים; (5) מינוי דירקטור בלתי תלוי.

המועד הקובע לקביעת זכאותם של בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה, הינו יום ב’, 10 במאי 2021, בתום יום המסחר בבורסה; המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה הינו יום ד׳, 26 במאי 2021; המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה הינו יום ב׳, 7 ביוני 2021, עד השעה 12:00 (ולגבי בעל מניה רשום עד השעה 10:00); המועד האחרון להצבעה של בעל מניה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית הינו יום ב׳, 7 ביוני 2021, עד השעה 10:00.

למידע נוסף אודות האסיפה והנושאים שעל סדר יומה, ראו דוח מיידי של החברה מיום 3.5.2021 (מס’ אסמכתא: 2021-01-076506), באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע”מ www.maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.

  • SHARE

More news

Want to learn more about how TIGI can help you
achieve your heat energy objectives while
lowering emissions and saving money?

© All rights reversed to TIGI Ltd. Terms of Use

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------