TIGI Solar
TIGI Solar
news > Shareholders express confidence in TIGI and provide the company with a convertible loan of USD 2 million dollars

Shareholders express confidence in TIGI and provide the company with a convertible loan of USD 2 million dollars

January 15, 2023

תיגי מודיעה כי ביום 12 בינואר 2023 נחתם בינה לבין JJRF LTD ( אשר למיטב ידיעת החברה הינה חברה בבעלות ושליטה של קובי ויהודית ריכטר, בעל עניין החברה המחזיק בכ- 5% ממניות החברה), (להלן – “קבוצת ריכטר”) מסמך שבו פורטו עקרונות להעמדת הלוואה המירה לחברה לפיו קבוצת ריכטר תעמיד לטובת החברה הלוואה בסך של 2 מיליון דולר ארה”ב אשר החברה תהא רשאית למשוך את סכום ההלוואה (כולו או חלקו) במשך תקופה של 12 חודשים מיום חתימת המסמך. סכום ההלוואה שימשך ישא ריבית שנתית של 10%. לקבוצת ריכטר קיימת אפשרות להמיר את סכום ההלוואה שימשך למניות החברה לפי שער מניית החברה במועד חתימת המסמך.

צביקה קליר, מנכ”ל תיגי מוסר: “הסכם ההלוואה נועד בעיקר לאפשר לחברה להמשיך לפתח את עסקיה בארץ ובעולם בתקופה זו של משבר אנרגיה המעמיד בפני החברה הזדמנויות לצמיחה מהירה. החברה מתכננת לגייס מקורות נוספים למימון פרויקטים, למימון פעילותה של החברה ולשיפור איתנותה הפיננסית. אני רוצה להודות לקובי וליהודית ריכטר על העמדת ההלוואה ועל האמון שהם מביעים בכך לחברה.”

  • SHARE

More news

Want to learn more about how TIGI can help you
achieve your heat energy objectives while
lowering emissions and saving money?

© All rights reversed to TIGI Ltd. Terms of Use

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------